LOVER FOR

Schakklubben av 1911s Ungdom

 

 

§ 1. FORMÅL.

Klubben skal være et tilbud til sjakkinte­resserte barn og ungdommer i Oslo. Klubben skal utvikle medlemmenes interesse og forståelse for sjakk og tilby et godt miljø.

 

§ 2. TILKNYTNING.

Klubben er medlem i Ungdommens Sjakkforbund (USF) gjennom Oslo Sjakkrets Ungdom (OSU). Klubben har kontakt og utveksling med andre lokallag både innen kretsen og utenfor.

 

§ 3. MEDLEMSKAP.

Klubben er i prinsippet åpen for alle interesser­te. Medlemskap er gyldig bare mot betalt kontingent. Alle medlemmer meldes inn fortløpende i Ungdommens Sjakkforbund gjennom kretsen.

Styret kan nekte medlemskap eller utelukke personer som en anser til skade for miljøet. Vedtak om utelukkelse kan appelleres til klubbens årsmøte.

 

§ 4. ÅRSMØTET.

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Det holdes hvert år innen utgangen av februar måned. Styret innkaller til årsmøtet senest 14 dager på forhånd.

Årsmøtet behandler:

            1.         Valg av møteleder og referent.

            2.         Årsmelding.

            3.         Årsregnskap.

            4.         Fastsettelse av kontingent.

            5.         Planer for året.

            6.         Innkomne forslag.

            7.         Valg av styre bestående av leder, nestleder, kasserer, sekretær, ett styremedlem og ett varamedlem. Styret velges for ett år om gangen. Valg av revisor.

 

På årsmøtet har alle medlemmer som har fylt 12 år en stemme hver. Vedtak gjøres med alminnelig flertall, bortsett fra lovendringer som må ha 2/3 flertall og vedtak om oppløsning som må ha 3/4 fler­tall. Blir klubben oppløst skal klubbens midler tilfalle "SK av 1911".

 

§ 5. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE.

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte dersom minst 1/3 av medlemmene, dog minst fem medlemmer, krever det. Et ekstaordinært årsmøte innkalles med minimum 14 dagers varsel, og kan behandle bare de saker som står oppført i innkallingen.

 

§ 6. STYRET.

Styret er ansvarlig for klubbens drift mellom årsmøtene. Styret kan oppnevne utvalg/personer med spesielle ansvarsområder overfor styret. Lederen innkaller til styremøter og har spesielt ansvar for informasjon til medlemmene. Kasse­reren fører regnskapet, samt har ansvar for innkreving av kontingent og innmelding til USF gjennom kretsen.

 

 

Vedtatt på årsmøtet i 1993, endringer vedtatt på årsmøtet i 2000 og i 2014.